7 de juliol de 2014

MAMT PEDAGÒGIC. El Servei Pedagògic del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona

Núria Serra i Marisa Suárez (Educadores del MAMT Pedagògic)

Continuamos con nuestra colaboración con otros museos en los que nos cuentan experiencias colaborativas con escuelas y cómo éstas se han implicado en sus programas. En esta ocasión, el artículo lo firman Marisa Suárez, jefa del proyecto de difusión MAMT Pedagògic, y Núria Serra, educadora del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.
Escola Els Angels

Escola Els Àngels

La rehabilitació de l’edifici del MAMT, l’any 1991, va suposar un canvi conceptual en l’estructura del Museu. L’increment de l’espai dedicat a la col·lecció permanent i a les exposicions temporals replantejà una revisió del discurs expositiu i de la relació entre els objectes, els visitants i el museu, fet que va permetre construir línies de diàleg i col·laboració amb els centre educatius de Tarragona i el seu entorn.

Amb l’experiència obtinguda al llarg de més de vint anys, el MAMT Pedagògic té una base sòlida de treball que li permet identificar els factors que limiten o afavoreixen l’intercanvi amb els públics i que contribueixen a mantenir actives diferents vies de col·laboració i diàleg  amb els agents de l’acció educativa.

Des del MAMT Pedagògic ens proposem assessorar als docents i als escolars en l’elaboració dels seus estudis curriculars, amb activitats engrescadores i dinàmiques que els hi permetin propiciar processos creatius, cognitius i perceptuals, per ampliar el desenvolupament de les capacitats d’expressió i comunicació dels nois i noies mitjançant el contacte amb les obres d’art, amb l’objectiu de millorar la seva capacitat de producció i apreciació artística.

En definitiva, volem que la relació entre el Museu i l’escola serveixi per a incrementar la capacitat d’observació, intuïció, reflexió i imaginació, aportant els elements necessaris per desenvolupar una mirada estètica i crítica.

La metodologia aplicada a les visites es basa en l’observació directa de les obres en el seu espai expositiu concret i de la planificació de la visita conjuntament amb els docents. Treballem els aspectes formals i tècnics, així com el concepte de l’obra, en funció del nivell de cada grup i de les obres triades, i ens apropem als artistes representats al Museu, afavorint el diàleg entre la seva obra i els diferents d’alumnes.

La web del MAMT Pedagògic, (www.dipta.cat/mamtpedagogic), ens permet oferir tot un ventall d’activitats estructurades temàticament i adaptades a tots els nivells educatius. En ella es detallen les intencions i mètodes de treball i s’estableix un nexe entre els docents i el Museu per tal d’adequar l’experiència de la visita a les necessitats i als interessos dels alumnes. Consultar la nostra pàgina web permet als docents preparar la visita abans de venir al museu i treballar posteriorment amb els seus alumnes a l’aula, i a la vegada descarregar diferents dossiers en format PDF que suposaran una guia per la preparació de l’activitat.

Escola Els Angels de Torreforta.

Escola Els Àngels de Torreforta. 4º ESO (30-05-2013)

 Més enllà de les visites al Museu

La nostra filosofia concep el Museu com un espai imbricat directament amb el seu entorn més proper i fer d’ell un lloc de trobada.

En aquesta línia el Museu organitza cada curs acadèmic una jornada dedicada especialment a la comunitat educativa. Aquestes trobades ens permeten reflexionar en veu alta sobre la tasca docent i les inquietuds pedagògiques, creant un fòrum de debat on els docents intercanvien les seves experiències i coneixements.

Presentem les novetats per al pròxim curs i el diàleg amb els docents ens permet establir les pautes d’actuació, així com recollir els suggeriments per a poder construir plegats dinàmiques de treball que ens ajudaran a créixer en la nostra tasca com a educadores de museu.

Durant aquesta jornada proposem la participació activa de les escoles en el projecte: Ets un artista… i exposes al MAMT, on es convida a les escoles a realitzar un treball a l’aula a partir de la visita realitzada al Museu. Aquest projecte es materialitza en una exposició dels treballs presentats i en l’edició d’un calendari il·lustrat amb dotze dels treballs seleccionades per un jurat especialitzat.

La connexió amb l’entorn també equival a col·laborar amb altres institucions elaborant projectes divulgatius. Amb aquest objectiu, des de fa 14 anys, el MAMT ha volgut ser un punt de trobada per la reflexió sobre les relacions entre museu i pedagogia.

Amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, s’han convocat 11 edicions de les Jornades de Pedagogia de l’Art i Museus, dirigides tant a estudiants d’art i educació com al professorat i mestres en exercici, responsables dels departaments pedagògics dels museus i centres d’art i, en general, agents culturals relacionats amb la pedagogia de l’art.

IES Martí l ´Humà

IES Martí l ´Humà. 4º ESO-2º Bachillerato (07-02-2013)

El MAMT Pedagògic se creó con el objetivo de difundir y dar a conocer las colecciones del Museu d’Art Modern de la Diputación de Tarragona. Con esta línea de trabajo se diseñaron diferentes propuestas y acciones para convertir el Museu en un lugar de participación donde los diferentes públicos pudieran observar, mirar, aprender, imaginar y pensar a través del patrimonio artístico.

La rehabilitación del edificio del MAMT, el año 1991, supuso un cambio conceptual en la estructura del Museu. El aumento de espacio dedicado a la colección permanente y a las exposiciones temporales replanteó una revisión del discurso expositivo y de la relación entre los objetos, los visitantes y el museo, hecho que permitió construir líneas de diálogo y colaboración con los centros educativos de Tarragona y su entorno.

Con la experiencia obtenida a lo largo de más de veinte años, el MAMT Pedagògic tiene una base sólida de trabajo que le permite identificar los factores que limitan o favorecen el intercambio entre los públicos y que contribuyen a mantener activas diferentes vías de colaboración y diálogo con los agentes de la acción educativa.

Desde el MAMT Pedagògic nos proponemos asesorar a los docentes y a los escolares en la elaboración de sus estudios curriculares, con actividades alentadoras y dinámicas que les permitan propiciar procesos creativos, cognitivos y perceptuales, para ampliar el desarrollo de las capacidades de expresión y comunicación de los chicos y las chicas mediante el contacto con las obras de arte, con el objetivo de mejorar su capacidad de producción y apreciación artística.

En definitiva, queremos que la relación entre el Museu y la escuela sirva para incrementar la capacidad de observación, intuición, reflexión e imaginación, aportando los elementos necesarios para desarrollar una mirada estética y crítica.

La metodología aplicada a las visitas se basa en la observación directa de las obras en su espacio expositivo concreto y de la planificación de la visita conjuntamente con los docentes. Trabajamos los aspectos formales y técnicos, así como el concepto de la obra, en función del nivel de cada grupo y de las obras escogidas, y nos acercamos a los artistas representados en el Museu, favoreciendo el diálogo entre su obra y los diferentes alumnos.

La web del MAMT Pedagògic (www.dipta.cat/mamtpedagogic), nos permite ofrecer todo un abanico de posibilidades estructuradas temáticamente y adaptadas a todos los niveles educativos. En ella se detallan las intenciones y método de trabajo y se establece un nexo entre los docentes y el Museu para adecuar la experiencia de la visita a las necesidades e intereses de los alumnos. Consultar nuestra página web permite a los docentes preparar la visita antes de venir al museo y trabajar posteriormente con sus alumnos en el aula, y a la vez descargar diferentes dossiers en formato PDF que serán una guía para la preparación de la actividad.

Más allá de las visitas al Museu

Nuestra filosofía concibe el Museu como un espacio imbricado directamente con su entorno más próximo y hacer de él un lugar de encuentro.

En esta línea, el Museu organiza cada curso académico una jornada dedicada especialmente a  la comunidad educativa. Estos encuentros nos permiten reflexionar en voz alta sobre la tarea docente y las inquietudes pedagógicas, creando un foro de debate donde los docentes intercambian sus experiencias y conocimientos.

Presentamos las novedades para el próximo curso y el diálogo con los docentes nos permite establecer las pautas de actuación, así como recoger las sugerencias para poder construir juntos dinámicas de trabajo que nos ayudarán a crecer en nuestra tarea como educadores de museo.

Durante esta jornada proponemos la participación activa de las escuelas en el proyecto: Ets un artista i exposes al MAMT, donde se invita a las escuelas a realizar un trabajo en el aula a partir de la visita realizada en el Museu. Este proyecto se materializa en una exposición de trabajos presentados y en la edición de un calendario ilustrado con doce de los trabajos seleccionados por un jurado especializado.

La conexión con el entorno también equivale a colaborar con otras instituciones elaborando proyectos divulgativos. Con este objetivo, desde hace catorce años, el MAMT ha querido ser el punto de encuentro para la reflexión sobre las relaciones entre museo y pedagogía.

Con la colaboración de la Universitat Rovira i Virgili, se han convocado 11 ediciones de las Jornades de Pedagogia de l’Art y Museus, dirigidas tanto a estudiantes de arte y educación como a profesorado y maestros en ejercicio, responsables de los departamentos pedagógicos de los museos y centros de arte y, en general, agentes culturales relacionados con la pedagogía del arte.

En definitiva, queremos que la interrelación entre el Museu y la escuela sirva para incrementar  la capacidad de observación, intuición, reflexión e imaginación de los chicos y chicas y para poder dar los elementos y herramientas necesarias para desarrollar una mirada estética y crítica. 

The MAMT Pedagògic was created in order to disseminate and inform about the collections of Tarragona Council’s Museu d’Art Modern. Different proposals and actions were designed along this working line to convert the Museum into a place of participation where the different types of public could observe, look, learn, imagine and reflect through the artistic heritage.

The renovation of the MAMT building, in 1991, represented a conceptual change in the Museum structure. The increased space for the permanent collection and for the temporary exhibitions raised the matter of reviewing the exhibition discourse and the relationship between the objects, visitors and the museum.  This, in turn, has permitted the construction of lines of dialogue and collaboration with education centres in Tarragona and surrounding area.

With the experience gained over more than twenty years, the MAMT Pedagògic has a solid working base that enables it to identify the factors that limit or favour the exchange between the different types of public and that contribute to sustaining different lines of collaboration and dialogue with educational action agents.

At the MAMT Pedagògic we propose to give advice to teachers and to school children in the preparation of their curricular studies, with encouraging and dynamic activities that will enable them to favour creative, cognitive and perceptual processes.  This, in turn, will help further the development of boys’ and girls’ expression and communications skills by means of contact with works of art, in order to improve their artistic appreciation and production capacity.

In short, we want the relationship between the Museum and the school to help increase their observation, intuition, reflection and imagination capacity, providing the necessary elements to develop an aesthetic and critical eye.

The methodology applied to visits is based on the direct observation of the artworks in their specific exhibition space and on planning the visit together with the teachers.  We work on both formal and technical aspects, as well as the concept of the artwork, depending on the level of each group and on the artworks chosen, and we approach the artists represented in the Museum, favouring dialogue between their work and the different students.

The website of MAMT Pedagògic (www.dipta.cat/mamtpedagogic), enables us to offer a whole range of possibilities organised into themes and adapted to all education levels.  The work method and intentions are described on the site and a nexus is established between the teachers and the Museum to adapt the visit experience to the students’ needs and interests.  Consulting our website enables teachers to prepare the visit before they come to the museum and work with their students later on in the classroom, as well as download different pdf documents that will help them prepare the activity.

Beyond the visits to the Museum

Our philosophy conceives the Museum as a space that is directly integrated with its closest environment and as a meeting place.

Along this line, every academic year, the Museum organises a day that is especially dedicated to the education community.  These meetings enable us to reflect out loud on the teaching tasks and the pedagogic concerns, creating a forum of debate where teachers exchange their experiences and knowledge.

We present the novelties for the coming year and the dialogue with the teachers enables us to establish the action guidelines, as well as compile suggestions to be able to construct work dynamics together, which will help us grow in our task as museum educators.

During this day, we propose the active participation of schools in the project: Ets un artista… i exposes al MAMT, where schools are invited to carry out a project in the classroom based on their visit to the Museum.  This project is then materialised in a display of the projects presented and an illustrated calendar is published with twelve of the projects that are selected by a specialised jury.

The connection with the environment also means collaborating with other institutions, preparing dissemination projects.  With this objective, for the last fourteen years, the aim of MAMT has been to become a meeting point to reflect upon the relationships between museum and pedagogy.

With the collaboration of the Universitat Rovira i Virgili, the Jornades de Pedagogia de l’Art y Museus have been held on 11 occasions.  These conferences are aimed at both art and education students, as well as at practising teachers, responsible for pedagogical departments of museums and art centres, and in general, cultural agents related to the pedagogy of art.

In short, we want the interrelation between the Museum and the school to help increase the observation, intuition, reflection and imagination capacity of boys and girls, and to be able to provide the necessary tools and elements to develop an aesthetic and critical eye. 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tags: , , ,
Posts relacionats
Comments

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>